کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

شهر هاری دوار

شهر هاری دوار مقدس‌ترین شهر هندوها در کناره رود گنگ با فاصله‌ای کمتر از یک ساعت با ریشی کشی است. غروب‌های شهر هاری‌دوار در کرانه گنگ در میان نواهای مذهبی یکی از بی نظیرترین رویدادهای هرروزه این شهر است.
برگزارکنندگان مراسم پیش از آن که خورشید غروب کند با لباس‌های مخصوص در برابر الهه‌های مورد پرستش خود می‌نشیند. آتشی می‌افروزند و گیاهان و روغن مخصوصی برای تطهیر آتش در آن می ریزند. همزمان نوای آوازهای سانسکریت و هندی با همراهی سازهای سنتی به گوش می رسد. این مراسم به همراه عجایب دیگر این شهر چشم انتظار نگاه مشتاق شماست.طراحی سایت توسط کاسپید