کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

سد دز

سد دز نخستین سد از رشته سدهای چند منظوره است که بر روی رودخانه دز و سازه آن در فاصله 23 کیلومتری شمال شرقی شهرستان اندیمشک احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت است. قبل از احداث این سد سیلابهای مخرب هر ساله خسارات بسیاری بر مناطق پایین دست و زمین های کشاورزی وارد می کرد.
انتخاب محل سد از طریق اکتشاف هوایی و مطالعات اولیه آن در اردیبهشت 1335، مساحی مقدماتی در آذر 1338، شروع حفاری ها در شهریور 1339 و رسیدن به قعر رودخانه در مرداد 1340 انجام شد.


در این بین تجهیزات ساخت بتن نصب گردیده و بتن ریزی دیواره سد از آبان 1340 آغاز و در آذر 1341 پایان یافت.
کار نصب تجهیزات نیروگاه نیز به موازات بتن ریزی شروع و اولین واحد نیروگاهی دز در اسفند 1341 مورد بهره برداری قرار گرفت.
آب رودخانه دز از ارتفاعات اشتران کوه، قالی کوه و بخشی از سلسله جبال زاگرس سرچشمه می گیرد و سرشاخه های فرعی آن را رودخانه های بختیاری، تیره، ماربوره مکن دان و سرخاب کشور تشکیل می دهند. با احداث سد دز، دریاچه ای به طول 65 کیلومتر و با ظرفیت نهایی 3/3 میلیارد متر مکعب آب ، به وجود آمده است.
هدف اصلی از احداث این سد کنترل سیلاب ها، تنظیم آب جهت مصارف آبیاری و کشاورزی و تأمین نیروی لازم جهت تولید برق می باشد. این سد که از نوع بتنی دو قوسی جداره نازک با ارتفاع 203 متر ساخته شده، در زمان خود ششمین سد از لحاظ ارتفاع در دنیا محسوب می شده است.طراحی سایت توسط کاسپید