کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

رمل های ماسه ای

ریگ یا رمل، شن های روان یا تپه های ماسه ای هستند که در اثر نبود باران و پوشش گیاهی و فرسایش خاک، به دست طبیعت ساخته شده اند.اغلب گیاهان شور پسند مانند تاق، ترخ، اسفند و نسی را در خود جای داده اند اما این پوشش بسیار ضعیف است. وجود سنگریزه های فراوان در بالای رمل ها نشانگر وجود بادهای شدید در این منطقه است. گونه های جانوری این منطقه نیز شامل انواع خزندگان و بی مهرگان، شتر، گربه ی شنی و روباه شنی و سایر پستانداران و حشرات کویری است.
راه رفتن بر این ماسه ها در سکوت کویر آرامشی وصف ناشدند به همراه دارد.
طراحی سایت توسط کاسپید