کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

دیگ رستم

دیگ رستم، چشمه ای کوچک که رنگ سبز اطراف محل جوشش ان و مسیر آب به پاین دست، حاکی از گوگردی بودن آب آن است. درجه حرارات آن بسیار بالا و در محل خود چشمه در آستانه جوشیدن است. پس از طی حدود ۲۰۰ متر آب به داخل استخری هدایت می شود که در منطقه  بنا شده است. طی این مسیر آب کمی از گرمای خود را از دست می دهد و در محل استخر حرارت آن بحدی است که می توان در داخل آب شنا کرد.

به علت حرارت و املاحی که این آب دارد از آن برای رفع دردهای رمایسمی و آب درمانی استفاده می شود. مسافرینی که مسیر کرمان به مشهد و بالعکس را طی می کنند با کمی توقف و استراحت در این مکان می توانند از این استخر نیز استفاده نمایند. هماکنون این امکان تنها برای آقایان فراهم می باشد.

در نزدیکی این چشمه و در داخل کویر منطقه وسیعی پوشیده از سنگهای آتشفشانی است که در سفرنامه های جهانگردان نیز به آن اشاره شده است.

طراحی سایت توسط کاسپید