کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

دریاچه و پلیگون های نمک

با خشک شدن آب سطح کویر و شدت تبخیر در تابستان نمک بر بستر رود رسوب می کند اما در قشر زیر نمک که تبخیراثر کمتری دارد و قدرت موئینگی رطوبت قشر زیر را حفظ می کند. هنوز آب در عمق کمی وجود دارد در حالی که قشر رویی با از دست دادن آب خود به صورت حباب های نازک، اشکال زیبایی از بلور های نمک را می سازد. ارتفاع بلورهای کاسه کویر گاه تا یک متر هم می رسد. نمک سفید هم لایه ای  از کویر است که به رنگ سفید شفاف یا خاکستری دیده می شود و چنین به نظر می رسد که برف سطح زمین را پوشانده است. پوشش نمک در کویر، بسته به آن که درصد خاک رس  یا گچ و نمک آن ها تا چه میزان باشد،  لایه های مختلفی  از نمک سیاه، نمک سفید، چربه و زرده در سطح زمین پدید می آورد. برای مثال نمک سیاه خاک های قهوه ای تیره رنگی است که درصد خاک رس آن ها زیاد است و در ارتفاع بلورهای آن  گاه به 50 سانتی متر میر سد. این نوع زمین ها از دور به زمین های کشاورزی تازه شخم زده می ماند.
طراحی سایت توسط کاسپید