کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

دره شهر؛ شهر ماداکتو

دره شهر یا دارا شهر و سیمره درفاصله 125 کیلو متری ایلام و 45 کیلو متری پلدختر بر روی آبرفت های سیمره و در کنار ویرانه های شهر تاریخی سیمره و در دو سوی مسیر رودخانه دره شهر، جائی که تپه ماهورهای دامنه شمالی کبیر کوه خاتمه می یابد قرار دارد . اطراف دره شهر کنونی را مزارع آبی و دیمی با خاک حاصل خیز فرا گرفته است.  شهر تاریخی ماداکتو که با قدمتی بیش از 1400 سال به دوره ساسانیان تعلق دارد ، در محوطه ای 60 هکتاری در مجاورت شهر فعلی دره شهر استقرار یافته است. بنا های این شهر از مصالح قلوه سنگ و ملاط گچ ( سنگ و ساروج ) ساخته شده است.  آثاری از میادین، خیابان کشی،  برج های نگهبانی ، سیستم آبرسانی و بازار در این محوطه قابل مشاهده است.

 تعداد زیادی از طاق های قوسی شکل که محل زیست انسان ها ی  آن دوران بوده همچنان پا بر جا باقی مانده  است. افراد محلی هنوز از این اتاق ها ی سنگی به جای انباری استفاده می نمایند. در بلندی نزدیک به رودخانه این شهر تاریخی آثار یک قلعه بزرگ و در مقابل آن در مسیر جاده آبدانان بر روی یک بلندی، بهمن آباد کنونی، آتشکده چهار تاقی ساسانی قرار دارد. در کتاب زمین لرزه های ایران از زمین لرزه ای نام برده شده که در سال 258 هجری سیمره را مدفون کرده  است .تلفات این زلزله در آن سال را 20000 نفر تخمین زده اند.
طراحی سایت توسط کاسپید