یکی از جاذبه های شگفت انگیز شهرستان طبس استان خراسان جنوبی وجود « خانه های گبر » است. در دیواره رودخانه کال سردر و کال جنی و تنگه ی مرتضی علی،
از رودخانه های ناحیه غربی رشته کوه های شتری و دشت طبس حفره ها و کانال هایی دیده می شود که با نظم خاص و مهندسی حساب شده ای بنا شده است و به آن ها « خانه گبر » گفته می شود.


خانه های گبری از نظر موقعیت جغرافیایی در محل پیچ رودخانه ها ساخته شده که شرایط دیده بانی کافی و مناسبی را فراهم آورده است. این خانه ها مقطعی از کانالی هستند که پشت آن ها
اطاق های دستکند قرار دارد. هرکدام از این حفره ها که قدمت آن به دوران ساسانیان ( یعنی حدود 1500 سال قبل می رسد) تا عصر حاضر نیز استفاده می شود.