کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

انجیر معابد

انجیر معابد با نام علمی Ficus religiosa، یکی از بلندترین درختان جنگل‌های بارانی است که چرخه زندگی غیر معمولی دارد. دانه‌های آن در درون فضله پرندگان بر روی درختان دیگر سقوط می‌کند. این دانه‌ها جوانه می‌آورند که ریشه‌هایش را به پایین به سمت زمین می‌فرستد. شاخه‌های گیاه تنه درخت میزبان را در برگرفته و به تدریج آن را خفه می‌کنند. سپس درخت انجیر معابد بر روی پای خود می‌ایستد. درخت انجیر معابد در مناطق گرمسیری ایران مانند چابهار رشد می‌کند و هم اکنون جزو پوشش گیاهی جزایر خلیج فارس است.
طراحی سایت توسط کاسپید