کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

آلاله پشته

نمنمه و آلاله پشته که محل برگزاری جشنواره ی لاله و شقایق تالش است و مشهد میرزاکوچک خان جنگلی است. 


متن آهنگ به صورت گیلکی میشود: چقدر جنگلا خوسی، ملت واسی خستا نبوسی، می جان جانانا ترا گوما میرزا کوچیک خانا خدا دانه که من نتانم خفتن از ترس دشمن، می دیل آویزانا ترا گوما میرزا کوچیک خانا چرا زودتر نایی، تندتر نایی تنها بنایی، گیلان ویرانا ترا گوما میرزا کوچیک خانا بیا ای روح روان، تی ریش قربان به هم نوانان، تی کاس چومانا ترا گوما میرزا کوچیک خانا اما رشت جغلان، ایسیم تی قربان کنیم امی جانا، تی پا جیر قربانا و ترجمه متن به فارسی: چقدر در جنگل برای مردم می خوابی، خسته نشدی جان جانانم، با توام ای میرزا کوچک خان خدا می داند که من نمی توانم از ترس دشمن بخوابم دلم آویزان است، با توام ای میرزا کوچک خان چرا زودتر نمی آیی، تندتر نمی آیی، تنها گذاشتی گیلان ویران را، با توام ای میرزا کوچک خان بیا ای روح روان، قربان ریشت به قربان چشمان آبی تو شومچشمانت را روی هم نگذار ای میرزا کوچک خان ما بچه های رشت، قربانت می رویم/ جانمان را زیر پایت قربانی می کنیم.

logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید