کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

آسبادها

آسباد های نهبندان (آس+باد)؛ آسیاب هایی هستند که با نیروی باد می‌چرخند و در سالیان گذشته برای آسیاب کردن گندم و جو به کار گرفته می شدند و تا 70 سال پیش نیز در خراسان جنوبی به ویژه در منطقه نهبندان به خاطر وجود بادهای 120 روزه مورد استفاده قرار می گرفتند.


ساختمان عمومی آسباد های نهبندان به شکل دو دیوار موازی به ارتفاع 10 متر که به فاصله 4 متری هم قرار دارند، می باشد. در قسمت شمالی این محفظه پره‌های بزرگی وجود دارد که با کمک نیروی باد می‌چرخند. چرخش پره‌ها اهرم بزرگ و سنگ زیرین را به حرکت درآورده و عملیات آسیاب کردن شروع می‌شود.
آسبادهای نهبندان برخلاف آسیاب های گندم اروپایی که به صورت افقی طراحی شده، محورهایی به صورت عمودی دارند.


طراحی سایت توسط کاسپید