شرايط عمومي قرارداد سفرهاي طبيعت گردي داخلي
اين متن  به عنوان پيوست قرارداد شماره .......... مورخ ...............  بين شرکت / خانم/آقاي............................ به شماره ملي ....................................نام پدر ....................،متولد ................  شماره تلفن ........................... آدرس ............................................................................................. و  ايميل ....................................................................منفرداً يا به نمايندگي تام¬الأختيار از جانب افراد به شرح جدول مندرج در قرارداد، که از اين پس(مسافر)  ناميده مي شود از يك طرف و شرکت خدمات مسافرتي، جهان گردي وطبيعت گردي آفتاب کلوت  با شماره مجوز 17726- 126  که از اين پس (كارگزار) ناميده مي شود به منظور استفاده از خدمات سفر به شرح جدول مشخصات و خدمات قرارداد منعقد مي‌گردد.
موضوع قرارداد: موضوع اين قرارداد تعيين حدود وظايف و مسئوليت‌هاي طرفين و همچنين خدمات و نرخ سفر براي انجام مسافرت ياسفر‌هاي دسته جمعي مي‌باشد.
شرح خدمات: خدمات، نرخ و زمان سفر بر اساس پيوست شماره 1 که ضميمه قرارداد مي‌باشد.
شرايط عمومي قرارداد:
ماده 1- اين قرارداد درکليه سفرهاي داخلي معتبر بوده و مسافر در صورت تمايل جهت ثبت نام سفرهاي ديگر، مي تواند با دريافت و امضاء پيوست شماره1 قرارداد که شامل ليست مشخصات مسافر و همراهان آن و مشخصات هر سفر (خدمات و نرخ سفر) مي باشد، نسبت به ثبت نام اقدام نمايد. اين قرارداد از تاريخ امضاي آن به مدت يک سال شمسي معتبر بوده و پس از آن با توافق طرفين بصورت ساليانه تمديد خواهد شد.
تبصره 1- هرگاه مسافر بدون تمديد ساليانه اين قرارداد نسبت به ثبت نام در يک سفر اقدام نمايد، به منزله پذيرش و تمديد اين قرارداد بصورت ساليانه خواهد بود.
ماده 2- چنانچه سفر به حد نصاب مورد نظر متناسب با ظرفيت آن نرسد، کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دريافتي به مسافر مي‌باشد.
تبصره 2- کارگزار موظف است در اين خصوص 48 ساعت قبل از حرکت موضوع را به اطلاع مسافر برساند.
ماده 3- در طول سفر، امکان دير يا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زياد شدن طول راه ها در روز و شب (با وسيله نقليه و يا در راه پيمايي ها) در شرايط نامساعد آب و هوايي، محيطي، محلي و يا حوادث غير مترقبه وجود دارد.
ماده 4- در صورتي که مقامات انتظامي به هر دليلي از ورود مسافر به مقصد ممانعت کنند، مسافر ملزم به تبعيت از دستورات بوده و هيچ گونه مسئوليتي بر عهده کارگزار نخواهد بود.
تبصره 3- هرگاه مقامات انتظامي يا مسئولين محلي مناطق، به هر دليل از ورود گروه به منطقه جلوگيري به عمل آورد، نماينده کارگزار (راهنما) در صورت داشتن زمان لازم، مجاز  به جابجايي سفر بوده و مسافر ملزم به تبعيت از راهنما خواهد بود.
ماده 5- در صورت بروز هرگونه اخلال، مزاحمت، اعمال خلاف شئونات اسلامي و ارزش هاي فرهنگي و بومي در طول سفر توسط مسافر، راهنما مي تواند ضمن گزارش مراتب به کارگزار، بر حسب مورد، تصميم لازم را در خصوص ادامه يا عدم ادامه حضور اين مسافر در بقيه سفر اتخاذ نمايد. شايان ذکر است تأيديه کارکزار الزامي است .
ماده 6- در صورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين قرارداد، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نماينده کميته طبيعت گردي جامع تور گردانان ، مرجع رسيدگي حکم بوده و آراء صادره مورد توافق طرفين خواهد بود.
ماده 7- سفر هاي نوروزي شامل سفر هايي مي باشد که در فاصله زماني 25 اسفند لغايت 15 فروردين سال بعد برگزار مي گردد.
هتل و اقامت:
ماده 8- در صورت اقامت در هتل،قيمت هر سفر براساس اتاق دو نفره تنظيم گرديده و مسافرين انفرادي به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق يک نفره مي باشند.
تبصره 4- در اتاق هاي دو تخته، تخت سوم از نوع سفري و يا کاناپه تاشو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته مي شود.
تبصره 5-  ساعات تحويل اتاق هاي هتل به هنگام ورود ساعت 14 و تخليه آن ساعت 11 مي باشد.
تبصره 6- در اقامتگاه هاي محلي يا محيط هاي طبيعي غير هتل (کمپ، کلبه، خانه محلي، خانه محلي تجهيز شده) امکان استفاده از چادر يا اتاق اختصاصي براي مسافر وجود ندارد وزمان لازم براي برپايي کمپ و جمع آوري آن مورد قبول مسافر مي باشد.
تعهدات مسافر:
ماده 9- مسافر يا نماينده ايشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردي خود و همراهان را بطور صحيح و کامل ذکر نمايد و بديهي است درج هرگونه مغايرتي که در مشخصات مسافر صورت گرفته متوجه نماينده و مسافر بوده و کارگزار در اين خصوص هيچ گونه مسئوليت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.
ماده 10- درخصوص ثبت نام گروهي، فقط فردي که به نمايندگي از سوي مسافرين اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پيگيري، ابطال و يا دريافت وجوه پرداختي مي باشد و ساير مسافرين در اين خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمي باشند.
ماده 11- رعايت شئونات اسلامي در طول سفر از سوي مسافر الزامي است.
ماده 12- همراه داشتن شناسنامه عکس¬دار و کارت ملي براي تمامي سفر‌ها الزامي است. مسئوليت عدم تطابق اطلاعات اظهار شده با مدارک مثبته بعهده مسافر است.
ماده 13- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه هاي گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالي و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه جهت پيوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و کارگزار هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
ماده 14- هرگونه هزينه و خسارت در طول سفر که به دلايل تبعيت نکردن از دستورات راهنما، گشت هاي خارج از خدمات کارگزار و يا عدم استفاده از لوازم ضروريشخصي هر سفر، تماماً متوجه مسافر خواهد بود و مسافر مي تواند بر اساس ماده 26 از خدمات شرکت بيمه استفاده نمايد.
ماده 15- مسافر مي بايست در طول گشت کليه ضوابط حاکم بر سفر را پذيرفته و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل هاي اقامت، وسايل حمل و نقل و مکان هاي مورد بازديد شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.
ماده 16- در صورت افزايش و يا تغيير نرخ حاصله در قيمت سفر اعم از افزايش نرخ بليط، هتل و يا ساير خدمات، با ارائه مدرک مستند از سوي کارگزار، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار مي‌باشد.
تبصره 7- چنانچه مسافر شرايط مندرج در ماده فوق را نپذيرد موظف به پرداخت جريمه (مطابق ماده 28) خواهد شد.
ماده 17- چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرايط طبيعي و محيطي و يا حوادث غير مترقبه از جمله ترافيک جاده اي، بخشي از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل يا کرايه وسايل نقليه يا هرگونه عمل لازم ديگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.
ماده 18-کليه هزينه هاي اضافه و خارج از برنامه و يا گشت هاي اختياري به عهده مسافرين مي باشد که لازم است در زمان اجراي گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
ماده19- پرداخت هزينه سفر از طرف مسافر به کارگزار به منزله مطالعه دقيق مشخصات سفر، آگاهي کامل از مفاد قرارداد، شرايط ابطال سفر و اطلاع از کليه لوازم ضروري و شخصي مورد نياز سفر بوده و کليه مسئوليت هاي ناشي از عدم توجه به مفاد اين قرارداد متوجه مسافر خواهد بود.
تبصره 8- مسافر پس از واريز وجه نقد به حساب کارگزار ملزم  به اطلاع کتبي به کارگزار و دريافت تاييديه ثبت نام مي باشد، در غير اينصورت ثبت نام آن مورد تاييد نمي باشد.
ماده 20- مسئوليت مراقبت از فرزندان و حفظ اموال و مدارک شخصي در تمام طول سفر به عهده مسافر بوده و در اين خصوص هيچ مسئوليتي متوجه راهنما و کارگزار نخواهد بود.
ماده 21- مسافر يا نماينده ايشان موظف است بر اساس سطح توانايي جسمي خود و همراهان در تور ثبت نام نمايد و همچنين در صورت مصرف هرگونه داروي تجويز شده از سوي پزشک و يا استفاده از تجهيزات پزشکي خاص، آنها را در طول سفر همراه داشته باشد و مي بايست راهنماي سفر خود را از اين موضوع مطلع سازد.
تبصره 9- هرگونه مشکلات و هزينه ناشي از عدم آمادگي جسماني يا عدم آگاهي مسافر از وضعيت جسماني خود و يا امراض احتمالي مسافر در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود.
تعهدات کارگزار
ماده 22- کارگزار موظف است نرخ و خدمات سفر را بصورت بروشور يا کتباً و يا از طريق وب سايت به مسافر اعلام نمايد.
ماده 23- کارگزار متعهد است که خدمات سفر مورد توافق را بطور کامل انجام دهد و در صورت وقوع هرگونه پيشامد غير منتظره از قبيل شرايط فوق العاده جوي، جنگ، شورش و مشکلاتي که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و يا تغيير برنامه گشت و يا سفر شود، هيچگونه مسئوليتي متوجه کارگزار نخواهد بود.
ماده 24- در سفرهاي زميني، اگر وسيله نقليه به هر دليل از حرکت باز ايستد، جايگزيني و هزينه وسيله نقليه جديد بر عهده کارگزار بوده و زمان لازم جهت تامين وسيله نقليه جديد و تأخير در اجراي سفر مورد قبول مسافر است.
ماده 25- کارگزار موظف است در سفرهاي زميني از وسيله نقليه متناسب با تعداد مسافران و مسير گشت (اعم از آسفالت يا خاکي) استفاده نمايد.
ماده 26- کارگزار موظف است بيمه سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه اي در محدوده مکاني و زماني سفر، مسافر مي‌تواند بر اساس شرايط بيمه تحت پوشش اقدام نمايد و در اين خصوص کارگزار همکاري و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره 10- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسماني در طول سفر گردد، مسافر ميتواند پس از طي مراحل قانوني و پزشکي بادريافت گزارش از کارگزار به شرکت بيمه مراجعه و طبق تعرفه هاي بيمه اقدام به دريافت خسارت نمايد. در خصوص هزينه هاي درماني مازاد بر بيمه مسئوليت کارگزار و طول درمان، هيچگونه مسئوليتي متوجه کارگزار نخواهد بود.
تبصره 11- درصورتيکه مسافر به هر دليل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و يا قبل از پايان سفر از گروه جدا شود، بيمه مسافر فقط از ابتداي الحاق وي به سفر و يا تا زمان انفصال وي از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وي در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از اين زمان شرکت مسئوليتي در قبال بيمه مسافر نخواهد داشت.
شرايط ابطال سفر
ماده 27- درخواست انصراف از سفر بايد قبل از حرکت سفر بصورت حضوري و توسط شخص امضاء کننده قرارداد و بصورت مکتوب انجام شود.
ماده 28- شرايط ابطال سفر هاي عادي و نوروزي توسط مسافر
زمان ابطال سفرهاي عادي توسط مسافر    درصد جريمه از کل مبلغ    ملاحظات    زمان ابطال سفرهاي نوروزي توسط مسافر    درصد جريمه از کل مبلغ
از ثبت نام تا 30 روز قبل از سفر    5%    * جريمه کنسلي بليت هواپيما و قطار دريافت خواهد شد
* در صورت چارتر بودن محل اقامت، بليت هواپيما يا قطار، مبلغ مسترد نخواهد شد
* جريمه ابطال سفرهاي يکروزه تا 48 ساعت قبل از سفر شامل 70% مبلغ تور و از آن پس هيچ وجهي مسترد نخواهد شد    از 29 تا 25 روز قبل از سفر    30%
از 29 تا 15 روز قبل از سفر    10%        از 24 تا 21 روز قبل از سفر    35%
از 14 تا 7 روز قبل از سفر    20%        از 20 تا 11 روز قبل سفر    40%
از6 تا 4 روز  قبل از حرکت    40%        از 10 تا 4 روز قبل از حرکت    60%
از 3 تا 1 روز قبل از سفر    60%        3 روز تا زمان حرکت يا در صورت عدم حضور درسفر    100%
از 24 تا 12 ساعت قبل از سفر    80%            
از 12ساعت و عدم حضور در سفر    100%            
اين قرارداد در 28 ماده و 11 تبصره در 3 نسخه و 1 پيوست که هرکدام حکم واحد را دارد تنظيم و بر اساس موارد 230 و 221 و 10 قانون مدني بوده که براي طرفين و قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع مي باشد. يک نسخه از اين قرارداد تحويل مسافر و دو نسخه ديگر نزد کارگزار خواهد بود.

امضاء مسافر يا نماينده مسافران                                                                                                                شرکت خدمات مسافرتي و جهانگردي
                                                                 نام و نام خانوادگي مسئول فروش تور