شرايط عمومي قرارداد سفرهاي طبيعت گردي داخلي
اين متن  به عنوان پيوست قرارداد شماره ...................... مورخ ....................  بين شرکت/ خانم/ آقاي............................................. به شماره ملي ..........................................منفرداً يا به نمايندگي تام الأختيار از جانب افراد به شرح جدول مندرج در قرارداد، که از اين پس (مسافر) ناميده مي¬شود از يکطرف و شرکت خدمات مسافرتي، جهان گردي وطبيعت گردي آفتاب کلوت  با شماره مجوز 17726- 126که از اين پس (كارگزار) ناميده مي شود به منظور استفاده از خدمات سفر به شرح جدول مشخصات و خدمات قرارداد منعقد مي‌گردد.
موضوع پيوست قرارداد: موضوع اين پيوست تعيين حدود وظايف و مسئوليت‌هاي طرفين و همچنين خدمات و نرخ سفر براي انجام مسافرت يا سفر‌هاي دسته جمعي مي‌باشد.
شرح اسامي شرکت کنندگان و خدمات: اسامي مسافرين و نماينده ايشان، شرح خدمات، نرخ و زمان سفر در  جدول مشخصات و خدمات قرارداد  مي‌باشد.
شرايط عمومي قرارداد :
ماده 1- اين پيوست مي تواند به صورت دستي تهيه شود و يا به صورت الکترونيک توسط مسافر يا نماينده او از طريق تارنماي اختصاصي کارگزار تاييد شود و با پرداخت الکترونيک خدمات مندرج در  قرارداد براي شرکت کنندگان خريداري شود.
ماده 2- چنانچه سفر به حد نصاب مورد نظر متناسب با ظرفيت آن نرسد، کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دريافتي به مسافر مي‌باشد.
تبصره 1- کارگزار موظف است در اين خصوص 48 ساعت قبل از حرکت موضوع را به اطلاع مسافر برساند.
ماده 3- در طول سفر، امکان دير يا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زياد شدن طول راه ها در روز و شب (با وسيله نقليه و يا در راه پيمايي ها) در شرايط نامساعد آب و هوايي، محيطي، محلي و يا حوادث غير مترقبه وجود دارد.
ماده 4- در صورتي که مقامات انتظامي به هر دليلي از ورود مسافر به مقصد ممانعت کنند، مسافر ملزم به تبعيت از دستورات بوده و هيچ گونه مسئوليتي بر عهده کارگزار نخواهد بود.
تبصره 1- هرگاه مقامات انتظامي يا مسئولين محلي، به هر دليل از ورود گروه به منطقه جلوگيری به عمل آورند، نماينده کارگزار (راهنما) در صورت داشتن زمان لازم، مجاز  به جابجايي سفر بوده و مسافر ملزم به تبعيت از راهنما خواهد بود.
ماده 5- در صورت بروز هرگونه اخلال، مزاحمت، اعمال خلاف شئونات اسلامي و ارزش هاي فرهنگي و بومي در طول سفر توسط مسافر، راهنما مکلف است ضمن گزارش مراتب به کارگزار، بر حسب مورد، تصميم لازم را در خصوص ادامه يا عدم ادامه حضور اين مسافر در بقيه سفر اتخاذ نماي. 
ماده 6- در صورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين قرارداد، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مرجع رسيدگي بوده و آراء صادره براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 7- سفر هاي نوروزي شامل سفر هايي مي باشد که در فاصله زماني 25 اسفند لغايت 15 فروردين سال بعد برگزار مي گردد.
هتل و اقامت:
ماده 8- در صورت اقامت در هتل، قيمت هر سفر براساس اتاق دو نفره تنظيم گرديده و مسافرين انفرادي به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق يک نفره مي باشند.
تبصره 1- در اتاق هاي دو تخته، تخت سوم از نوع سفري و يا کاناپه تاشو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته مي شود.
تبصره 2-  ساعات تحويل اتاق هاي هتل به هنگام ورود ساعت 14 و تخليه آن ساعت 11 مي باشد.
تبصره 3- در اقامتگاه هاي بومي يا محيط هاي طبيعي غير از هتل (کمپ، کلبه، خانه محلي، خانه محلي تجهيز شده) شرايط اقامت بر اساس ضوابط حاکم بر تاسيسات اقامتي مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بوده و امکان استفاده از چادر يا اتاق اختصاصي براي مسافر وجود ندارد. همچنين زمان لازم براي برپايي کمپ و جمع آوري آن مورد قبول مسافر مي باشد.
تعهدات مسافر:
ماده 9- مسافر يا نماينده ايشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردي خود و همراهان را بطور صحيح و کامل ذکر نمايد. بديهي است هرگونه مغايرتي که در ثبت مشخصات مسافر صورت گيرد متوجه نماينده و مسافر بوده و کارگزار در اين خصوص هيچ گونه مسئوليت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت. 
ماده 10- درخصوص ثبت نام گروهي، فقط فردي که به نمايندگي از سوي مسافرين اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پيگيري، ابطال و يا دريافت وجوه پرداختي مي باشد و ساير مسافرين در اين خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمي باشند. همچنين فرد ثبت نام کننده به عنوان نماينده، موظف است اطلاعات سفر را به ساير مسافرين انتقال دهد.
ماده 11- رعايت شئونات اسلامي با عنايت به اصل حجاب و عفاف، در طول سفر از سوي مسافر و عوامل اجرايي کارگذار الزامي است.
ماده 12 – مسافر موظف به احترام به آداب و رسوم و رعايت هنجارهاي جامعه ميزبان و عرف حاکم بر منطقه مي باشد و در اين زمينه بايد به توصيه هاي راهنماي تور عمل نمايد.
ماده 13- همراه داشتن شناسنامه عکس دار  و  کارت ملي براي تمامي سفر‌ها الزامي است. با توجه به اينکه کارگزار در ابتداي سفر نسبت به احراز هويت مسافرين  اقدام نموده و از حضور مسافرين ثبت نام نشده جلوگيري به عمل مي آورد، مسئوليت عدم تطابق اطلاعات اظهار شده هنگام ثبت نام با مدارک مثبته به عهده مسافر است.
ماده 14- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه هاي گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالي و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه جهت پيوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و کارگزار هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
ماده 15- هرگونه هزينه و خسارت در طول سفر که به دلايل تبعيت نکردن از دستورات راهنما، گشت هاي خارج از خدمات کارگزار و يا عدم استفاده از لوازم ضروري شخصي هر سفر (مندرج در فرم اصلي قرارداد) به وجود آيد تماماً متوجه مسافر خواهد بود.
ماده 16- مسافر مي بايست در طول گشت کليه ضوابط حاکم بر سفر را پذيرفته و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل هاي اقامت، وسايل حمل و نقل و مکان هاي مورد بازديد شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.
ماده 17- در صورت افزايش و يا تغيير نرخ حاصله در قيمت سفر اعم از افزايش نرخ بليط، هتل و يا ساير خدمات، با ارائه مدرک مستند از سوي کارگزار، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار مي‌باشد.
تبصره 1- چنانچه مسافر شرايط مندرج در ماده فوق را نپذيرد موظف به پرداخت جريمه (مطابق ماده 31) خواهد شد.
ماده 18- چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرايط غير قابل پيش بيني طبيعي و محيطي بخشي از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل يا کرايه وسايل نقليه يا هرگونه عمل لازم در راستاي اجراي سفر ديگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.
ماده 19-کليه هزينه هاي خارج از برنامه به عهده مسافر مي باشد. 
ماده 20- امضاي قرارداد يا خريد تور به صورت الکترونيک از طرف مسافر يا نماينده وي، به منزله مطالعه دقيق مشخصات سفر، آگاهي کامل از مفاد قرارداد، شرايط ابطال سفر و اطلاع از کليه لوازم ضروري و شخصي مورد نياز سفر بوده و کليه مسئوليت هاي ناشي از عدم توجه به مفاد اين پيوست متوجه مسافر خواهد بود.
ماده 21- مسئوليت مراقبت از فرزندان و حفظ اموال و مدارک شخصي در تمام طول سفر به عهده مسافر بوده و در اين خصوص هيچ مسئوليتي متوجه راهنما و کارگزار نخواهد بود.
ماده 22- مسافر يا نماينده ايشان موظف است بر اساس سطح توانايي جسمي خود و همراهان در تور متناسب با سختي سفر، ثبت نام نمايد و همچنين در صورت مصرف هرگونه داروي تجويز شده از سوي پزشک و يا استفاده از تجهيزات پزشکي خاص، آنها را در طول سفر همراه داشته باشد و مي بايست راهنماي سفر خود را از اين موضوع مطلع سازد.
تبصره 1- هرگونه مشکلات و هزينه ناشي از عدم آمادگي جسماني يا عدم آگاهي مسافر از وضعيت جسماني خود و يا امراض احتمالي مسافر در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود.
تعهدات کارگزار 
ماده 23-کارگزار موظف است نرخ و خدمات سفر را بصورت بروشور يا کتباً و يا از طريق وب سايت به مسافر اعلام نمايد.
ماده 24- کارگزار متعهد است خدمات سفر مورد توافق را بطور کامل انجام دهد.
ماده 25- در سفرهاي زميني، اگر وسيله نقليه به هر دليل و در هر قسمت از سفر از حرکت باز ايستد، جايگزيني وسيله نقليه جديد و هرگونه هزينه ديگري که بابت تاخير ايجاد شده است بر عهده کارگزار بوده و زمان لازم جهت تامين وسيله نقليه جديد و تأخير در اجراي سفر مورد قبول مسافر است.
تبصره 1-  در مورد تاخير يا کنسلي در سفرهاي هوايي، ريلي و دريايي بر اساس قوانين مربوطه عمل خواهد شد.
ماده 26-کارگزار موظف است در سفرهاي زميني در هر قسمت از مسير سفر (اعم از آسفالت يا خاکي) از وسيله نقليه متناسب با همان قسمت و همچنين متناسب با تعداد مسافران و مسير گشت استفاده نمايد.
ماده 27- کارگزار موظف است بيمه مسئوليت مدني سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه اي در محدوده مکاني و زماني سفر، مسافر مي‌تواند بر اساس شرايط بيمه تحت پوشش اقدام نمايد و در اين خصوص کارگزار همکاري و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره 1-  کارگزار موظف است انواع بيمه هاي تکميلي و حوادث را که مستلزم پرداخت هزينه هاي بيشتر از سوي مسافر مي باشد به مسافر جهت انتخاب ارائه نمايد.
تبصره 2- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسماني در طول سفر گردد، مسافر خود موظف به پرداخت هزينه¬هاي امداد و نجات و درمان مي باشد. بديهي است مسافر مي تواند پس از طي مراحل قانوني و پزشکي با دريافت گزارش از کارگزار به شرکت بيمه مراجعه و طبق تعرفه هاي بيمه اقدام به دريافت خسارت نمايد. در خصوص هزينه هاي درماني مازاد بر بيمه هيچگونه مسئوليتي متوجه کارگزار نخواهد بود.
تبصره 3- درصورتيکه مسافر به هر دليل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و يا قبل از پايان سفر از گروه جدا شود، بيمه مسافر فقط از ابتداي الحاق وي به سفر و يا تا زمان انفصال وي از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وي در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از اين زمان شرکت مسئوليتي در قبال بيمه مسافر نخواهد داشت.
ماده 28- کارگزار موظف است در سفرهاي طبيعت گردي، از راهنماي تخصصي طبيعت گردي مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استفاده نمايد.
ماده 29- کارگزار موظف است در سفرها حداقل تجهيزات لازم جهت کمکهاي اوليه و امداد و نجات را همراه با راهنماي سفر  ارسال کند.
شرايط انصراف و ابطال سفر
ماده 31- درخواست انصراف از سفر بايد قبل از حرکت سفر به صورت حضوري و توسط شخص امضاء کننده قرارداد و به صورت مکتوب انجام شود.
ماده 32- شرايط ابطال سفر هاي عادي و نوروزي توسط مسافر
زمان ابطال سفرهاي عادي توسط مسافر درصد جريمه از کل مبلغ  ملاحظات زمان ابطال سفرهاي نوروزي توسط مسافر درصد جريمه از کل مبلغ
از ثبت نام تا 30 روز قبل از سفر 5% * جريمه کنسلي بليت هواپيما و قطار دريافت خواهد شد
* در صورت چارتر بودن محل اقامت، بليت هواپيما يا قطار، مبلغ مسترد نخواهد شد
* جريمه ابطال سفرهاي يکروزه تا 48 ساعت قبل از سفر شامل 70% مبلغ تور و از آن پس هيچ وجهي مسترد نخواهد شد.
در صورتيکه مسافر اعلام انصراف خود را کمتر از 12 ساعت قبل تور اعلام کند يا در صورت عدم حضور، هزينه وعده هاي غذايي داخل رستوران که جزو خدمات تور بوده باشد به مسافر عودت خواهد شد. از 29 تا 25 روز قبل از سفر    30%
از 29 تا 15 روز قبل از سفر    10%        از 24 تا 21 روز قبل از سفر    35%
از 14 تا 7 روز قبل از سفر    20%        از 20 تا 11 روز قبل سفر    40%
از6 تا 4 روز  قبل از حرکت    40%        از 10 تا 4 روز قبل از حرکت    60%
از 3 تا 1 روز قبل از سفر    60%        3 روز تا زمان حرکت يا در صورت عدم حضور درسفر    100%
از 24 تا 12 ساعت قبل از سفر    80%            
از 12ساعت و عدم حضور در سفر    100%            
ماده 33- اين پيوست در 33 ماده و 12 تبصره در 2 نسخه که هرکدام حکم واحد را دارد تنظيم و بر اساس ماده 10 قانون مدني مي باشد که براي طرفين و قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع مي باشد. يک نسخه از اين قرارداد تحويل مسافر و نسخه ديگر نزد کارگزار خواهد بود.
شرکت  خدمات مسافرتي و جهانگردي آفتاب کلوت