قرارداد سفرهای خارج از كشور                              
                 اين قرارداد بين خانم / آقاي..................... فرزند:................. متولد :...............شغل:.....................کد ملي: :.....................
به نشاني :.......................................................................   تلفن محل کار / منزل : ...................................................................
منفرداً و يا به نمايندگي تام الاختيار از جانب افراد ذيل جمعاً به تعداد           نفر  که از اين پس مسافر ناميده مي شود  از يک طرف و شرکت خدمات مسافرتي، جهان گردي وطبيعت گردي آفتاب کلوت  با شماره مجوز 17726- 126  که از اين پس شرکت نماينده مي شود از طرف ديگر  به منظور استفاده از برنامه سفر... روز و .... شب به مقصد....................با وسيله نقليه ................. از تاريخ.......... تا تاريخ..............كه نرخ و برنامه آن به تأييد مسافر رسيده ، منعقد مي شود.
   •    موضوع قرارداد  
موضوع اين قرارداد تعيين حدود وظايف و مسئوليت هاي طرفين و همچنين قيمت سفر براي انجام مسافرت به شرح زير است .
•    شرايط قرارداد
 ماده 1 : در صورت نرسيدن تور به حد نصاب مورد نظر ( حداقل 10 نفر ) شركت مجاز به ابطال تور و استرداد وجوه دريافتي از مسافر است.
ماده 2 : ساعت تحويل اتاق هاي هتل به هنگام ورود ساعت 2 بعد از ظهر وتخليه آن به هنگام خروج ساعت 11 صبح بوده كه مسافر موظف به رعايت آن است.
ماده 3 :  در اتاق هاي   دو  تخته ، تخت سوم از نوع سفري و يا کاناپه تا شو  بوده كه موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته مي شود.
ماده 4 :  مسافر انفرادي به هنگام ثبت نام  مشمول  مقررات و نرخ استفاده از اتاق يك تخته  است .
ماده 5 :  در مورد امور مربوط به پروازهاي هوايي با توجه به مقررات حمل و نقل هوايي كه در تاريخ 12 اكتبر 1929 در ورشو به امضاء رسيده است و نيز اصلاحيه پيمان مزبور كه در تاريخ 28 سپتامبر 1955 در لاهه تصويب گرديده عمل خواهد شد.
 ماده 6 :  مسئوليت تأخير ، کنسلي و مسائل  فني  پرواز و سرويس داخل هواپيما  بر عهده شرکت هواپيمايي  است .
ماده 7  :  تعيين صندلي در هواپيما صرفاً بر عهده شرکت هواپيمايي است و شرکت در تعيين ، تغيير  و جابجايي آن نقشي ندارد .
ماده8 :   انجام تغييرات لازم در برنامه مسافرت و مسير حركت تور بر حسب ضرورت (با توجه به شرايط آب و هوايي و ساير عوامل محيطي ، فني يا اجتماعي) در اختيار شركت است.
ماده 9 : در صورتي كه مسافر به هر دليل براي مسافرين يا سرپرست گروه و يا راهنمايان محلي و به طور كلي كساني كه در اجراي سفر نقش داشته ، مزاحمتي ايجاد نمايد و يا مرتكب اعمال خلاف شئونات جمهوري اسلامي ايران و يا كشور مربوطه شود ، سرپرست گروه موظف است برحسب مورد تصميم لازم را در خصوص اين مسافر اخذ نموده و مراتب را جهت ضبط موضوع به شركت مجري گزارش نمايد.
ماده 10 : در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين قرارداد ، سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ، حکم مرضي الطرفين بوده و آراء صادره مورد توافق طرفين خواهد بود .

•    نرخ و شرايط انصراف از تور (ابطال تور)
ماده 11 : در صورت انصراف  کتبي مسافر از همراهي تور ، تا يک ماه قبل قبل از پرواز 20 % ، از يک ماه تا سه هفته قبل 30 % ، از سه هفته تا 72 ساعت قبل 50 % و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز 70 % قيمت کل تور به عنوان جريمه از کل مبلغ تور کسر و مابقي به مسافر پرداخت خواهد شد .
تبصره 1 :  در خصوص ثبت نام گروهي فقط فردي كه به نمايندگي از سوي مسافرين اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به شركت براي پيگيري ، ابطال و يا دريافت وجوه پرداختي است و ساير مسافرين در اين خصوص مجاز به مراجعه به شركت  نيستند.
تبصره 2 : در خصوص پروازهاي چارتر ، در صورت انصراف مسافر ، هزينه بليت هوايي غير قابل استرداد است .
تبصره 3 : شرکت موظف است تاريخ و شماره نامه انصراف کتبي مسافر را در دفاتر رسمي خود ثبت نمايد .
تبصره 4 : در صورتي كه به هنگام ابطال تور توسط مسافر ، ويزاي مسافر اخذ شده باشد، شركت مجاز به ابطال ويزاي مربوطه توسط مقامات سفارت صادر كننده ويزا خواهد بود و هزينه قانوني مربوط به ويزا نيز به اضافه جرائم ابطال تور طبق ماده 11 از مسافر اخذ خواهد شد.
•    تعهدات مسافر  
ماده 12 : رعايت شئونات اسلامي در طول سفر از سوي مسافر الزامي است.
ماده 13: حفظ اموال ، چمدان و مدارك شخصي برعهدة مسافر بوده ودرصورت مفقود شدن آن هيچ نوع مسئوليتي متوجه مدير تور و يا شركت نخواهد بود.
ماده 14 : چناچه صدور ويزا و تحويل گذرنامه توسط برخي سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگيرد ، مسافر بايستي مقدمات سفر خود را از قبل آماده نموده باشد .
ماده 15 : مسافر موظف است به هنگام ثبت نام معادل50% مبلغ  کل تور را در قبال اخذ رسيد پرداخت و تا يک ماه  قبل از پرواز ، باقي ماندة مبلغ تور را تسويه نمايد .
تبصره 5 : تامين هزينه ارزي سفر به طريق قانوني بر عهدة مسافر است.
ماده 16 : ارائه ضامن معتبر برحسب نياز سفرهايي كه احتياج به معرفي ضامن و يا ارائه ضمانت نامة معتبر دارد از سوي مسافر الزامي بوده و در صورت درخواست سفارت خانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر به خاطر صدور ويزا ، مسافر بايد با هماهنگي شركت  در كنسولگري سفارتخانه ذيربط حضور يافته و در مصاحبه شركت نمايد و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعيين شده كه منجر به عدم دريافت رواديد شود ، جرايم منعقده در ماده 11  قرارداد شامل و اخذ خواهد شد.
تبصره 6  : در صورتيکه مسافر کليه مدارک مورد نياز را به موقع تسليم و در وقت مقرر در سفارت خانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف  مصاحبه را انجام  دهد ولي به هر علت  سفارت از صدور رواديد وي خود داري نمايد ، مسافر حق هيچگونه اعتراضي نداشته و شرکت موظف  به استرداد وجه دريافتي پس از کسر هزينه هاي انجام شده (مانند بليت هواپيما چارتر ، کنسلي هتل و ويزا و ...) به مسافر خواهد بود .
 ماده 17 :  شركت در خصوص عدم صدور رواديد از سوي سفارتخانه ها براي هيچ يك از مسافرين مسئوليت نداشته و در صورتي كه مسافرين به صورت گروهي ثبت نام نموده و به دلايلي سفارتخانه مربوطه از صدور ويزا براي هر يك از مسافرين ممانعت نمايد ، ساير مسافرين مي بايست از سفر استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بايستي مطابق  ماده 11  اين قرارداد جرائم متعلقه را پرداخت نمايند.
تبصره 7 : در خصوص بستگان درجه يك ( پدر ،  مادر ، همسر و  فرزندان مجرد ) ، 50 %  هزينه  جرايم متعلقه در ماده 11 اين قرارداد دريافت خواهد شد و در خصوص افرادي که موفق به اخذ ويزا نشده اند ، طبق تبصره  6  از ماده 16 عمل خواهد شد .  
ماده 18 :  در صورت افزايش و يا تغيير نرخ حاصله در قيمت سفر اعم از افزايش نرخ بليت وسايل حمل و نقل شامل هواپيما ، قطار ، کشتي ، حمل و نقل زميني  و يا ساير خدماتي كه به تأييد رسيده باشد  (با ارائه مدارک مستند از سوي شرکت)، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به شركت  است.
تبصره 8 : چنانچه مسافر شرايط مندرج در ماده فوق را نپذيرد ، موظف به پرداخت جريمه ابطال  (طبق ماده 11 )خواهد شد .
ماده 19 :  چنانچه مسافر ممنوع الخروج بوده و يا در بدو ورود به كشوري مقامات محلي از ورود او به آن كشور جلوگيري نمايند ، مسافر ملزم به پرداخت هزينه بليت هواپيما و جريمه هاي ماده 11 اين قرارداد بوده و مدير تور فقط موظف به همكاري جهت بازگشت مسافر به كشور  است  و هيچ نوع مسئوليتي در اين خصوص متوجه شركت نخواهد بود. اقامت در سالن ترانزيت تا زمان بازگشت و هزينه مربوطه به عهده مسافر است.
ماده 20 :  مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه هاي سفر شركت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حركت  تور،  شخصاً بايستي هزينه ها ي مربوطه را براي پيوستن به گروه و ادامه تور پرداخت نمايد ؛ در غير اين صورت شرکت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت .
ماده 21 : در صورتي كه برنامه ارائه شده توسط شرکت  در طول سفر كاملاً به اجرا گذشته نشود ، به جز مواردي كه تغيير در برنامه به دلايل مندرج در ماده ........  قرارداد باشد ، مسافر مجاز است موارد را با ارائه دلايل مستدل به شركت اعلام نموده و شركت موظف به جلب رضايت مسافر است.
ماده 22 :  مسافر متعهد است در طول سفر ، كليه ضوابط اعلام شده از سوي شرکت / مدير تور را رعايت نموده و در صورت وارد نمودن خسارت به هتل ها ، رستوران ها ، مكان ها و وسايل نقليه ، شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده است و در صورت عدم تامين خسارت وارده ، شركت مجاز به استفاده از تضمين مسافر بر اساس مدارك مستند ( پس از کسب موافقت از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به عنوان حکم ) است .
 ماده 23 :  هرگونه هزينه اضافي به هنگام اجراي سفركه در برنامه تور پيش بيني نشده باشد ، مانند اضافه بار،  ماليات فرودگاهي ، و ... بر عهده مسافر است .
ماده 24 : مسافر درچگونگي اجراي برنامه هاي روزانه، ساعت توقف و حركت ،تعيين مسير چه در داخل  شهر و روستاها و چه در مسير هاي  طبيعي موظف به تابعيت از سرپرست تور  بوده و در طول سفر  نبايد از گروه  جدا شود.
تبصره 9 : هرگونه هزينه ناشي از سهل انگاري و عدم تابعيت مسافر از دستورات مدير و سرپرست تور ، از قبيل هزينه هاي امداد و نجات و يا هزينه هاي اورژانسي که خارج از چهارچوب  قرارداد بيمه وتعهدات شرکت بوده ، به گونه اي که توسط بيمه تأمين نشده و شرکت را متحمل زيان و خسارت نمايد ، برعهده مسافر است .  
 ماده 25 :  در صورتي كه هر يك از مسافران ياد شده در اين قرارداد از بازگشت به كشور در تاريخ از پيش تعيين شده در قرارداد ، خودداري نمايند و اين امر با توجه به تعهد مسافر موجب خسارت مادي و معنوي به شركت را فراهم آورد ، لذا مسافرين متعهد شدند ضمانت نامه مورد توافق در اين قرارداد را كه در قبال دريافت رسيد به صورت وديعه نزد شركت سپرده اند ، مطابق مواد 221 و 230 قانون مدني به عنوان خسارت ناشي از تخلف انجام تعهد منظور شده و حق هرگونه اعتراض و درخواست تعديل از محكمه را از خود سلب نمودند.
اين بند بر اساس ماده 10 قانون مدني بوده و براي طرفين و قائم مقام قانوني آن ها لازم الاتباع است.
•    تعهدات شرکت
ماده 26: شركت موظف است برنامه سفر مورد قرارداد را با ذكر مشخصات و خدمات آن ، در هنگام عقد قرارداد به امضاء مسافر رسانيده و به او ارائه نمايد .
ماده 27 : شركت متعهد است كه برنامه سفر مورد توافق را كاملاً انجام داده و در صورت وقوع هرگونه پيشامد غير منتظره از قبيل حوادث طبيعي ( سيل ، زلزله و…) يا اتفاقات اجتماعي (جنگ ، شورش ، اعتصاب) و به طور كلي اشكالاتي كه از كنترل شركت خارج بوده و سبب ابطال و يا تغيير برنامه سفر شود ، مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود.
ماده 28 :  کار گزار موظف است بيمه کامل را در مورد مسافر طبق خدمات مندرج در برنامه سفر ، اعمال نموده و در صورت بروز هر گونه حادثه اي در طول سفر ، مسافر مي بايستي بر اساس شرايط بيمه تحت پوشش اقدام نمايد و در اين خصوص شرکت همکاري و مساعدت لازم را به عمل  خواهد آورد .
تبصره 10 : در صورت بروز هر گونه حادثه اي براي مسافر در طول سفر براساس شرايط بيمه حوادث مندرج در برنامه سفر ، پوشش داده خواهد شد و مسافرحق استفاده از امكانات را داشته و در اين خصوص شركت هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.
مفاد اين قراردادتوسط مسافر كاملاً مطالعه شده و امضاء آن توسط مسافر و يا نماينده ايشان و شركت به منزله موافقت طرفين  با مفاد 28 گانه آن است.
اين قرارداد در 28 ماده و 10تبصره در دو نسخه كه هر يك حكم واحد را دارد ، تنظيم و  بر اساس مواد 230 ، 221 و 10 قانون مدني بوده که براي طرفين و قائم مقام قانوني آن ها لازم الاتباع است .
 
الحاقيه قرارداد تورهاي خروجي
ويژه تورهاي طبيعت گردي
با توجه به شرايط خاص حاکم بر تورهاي طبيعت گردي، به دستور معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، الحاقيه زير جهت تامين شرايط خاص حاکم بر تورهاي طبيعت گردي در کنار فرمت قرارداد مصوب آن سازمان از سوي دفاتر خدمات مسافرتي برگزار کننده تورهاي خروجي طبيعت گردي به مسافرين اينگونه تورها ارائه مي¬شود.
1-    در طول سفر، امکان دير يا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زياد شدن طول راه¬ها در روز و شب (با وسيله نقليه و يا در راه پيمايي ها) در شرايط نامساعد آب و هوايي، محيطي، محلي و يا حوادث غير مترقبه وجود دارد.
2-    در اقامتگاه¬هاي غير از هتل از جمله مهمانسرا، اقامتگاه¬هاي بومي، خانه محلي يا روستايي، خانه محلي تجهيز شده، کمپ و يا محيط¬هاي طبيعي، امکان استفاده از چادر يا اتاق اختصاصي براي مسافر وجود ندارد.
3-    مسافر موظف به احترام به آداب و رسوم و رعايت هنجارهاي جامعه ميزبان و عرف حاکم بر منطقه مي-باشد و در اين زمينه بايد به توصيه¬هاي راهنماي تور عمل نمايد.
4-    هرگونه هزينه و خسارت در طول سفر که به دلايل تبعيت نکردن از دستورات راهنما، گشت¬هاي خارج از خدمات کارگزار و يا عدم استفاده از لوازم ضروري شخصي هر سفر (مندرج در فرم پيوست) به وجود آيد تماماً متوجه مسافر خواهد بود.
5-     چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرايط غير قابل پيش¬بيني طبيعي و محيطي بخشي از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل يا کرايه وسايل نقليه يا هرگونه عمل لازم در راستاي اجراي سفر ديگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.
6-     امضاي قرارداد يا خريد تور به صورت الکترونيک از طرف مسافر يا نماينده وي، به منزله مطالعه دقيق مشخصات سفر، آگاهي کامل از مفاد قرارداد، شرايط ابطال سفر و اطلاع از کليه لوازم ضروري و شخصي مورد نياز سفر بوده و کليه مسئوليت¬هاي ناشي از عدم توجه به مفاد اين پيوست متوجه مسافر خواهد بود.
7-    کارگزار موظف است در سفرهاي زميني در هر قسمت از مسير سفر  (اعم از آسفالت يا خاکي) از وسيله نقليه متناسب با همان قسمت و همچنين متناسب با تعداد مسافران و مسير گشت استفاده نمايد.
8-    کارگزار موظف است بيمه مسئوليت مدني سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه¬اي در محدوده مکاني و زماني سفر، مسافر مي‌تواند بر اساس شرايط بيمه تحت پوشش اقدام نمايد و در اين خصوص کارگزار همکاري و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
9-    کارگزار موظف است انواع بيمه¬هاي تکميلي و حوادث را که مستلزم پرداخت هزينه¬هاي بيشتر از سوي مسافر مي¬باشد به مسافر جهت انتخاب پيشنهاد نمايد.
10-    در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسماني در طول سفر گردد، مسافر خود موظف به پرداخت هزينه¬هاي امداد و نجات و درمان مي¬باشد. بديهي است مسافر مي¬تواند پس از طي مراحل قانوني و پزشکي با دريافت گزارش از کارگزار به شرکت بيمه مراجعه و طبق تعرفه¬هاي بيمه اقدام به دريافت خسارت نمايد. در خصوص هزينه¬هاي درماني مازاد بر بيمه هيچگونه مسئوليتي متوجه کارگزار نخواهد بود.
11-    درصورتيکه مسافر به هر دليل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و يا قبل از پايان سفر از گروه جدا شود، بيمه مسافر فقط از ابتداي الحاق وي به سفر و يا تا زمان انفصال وي از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وي در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از اين زمان شرکت مسئوليتي در قبال بيمه مسافر نخواهد داشت.
12-    کارگزار موظف است در هنگام ثبت نام برنامه و شرايط خاص حاکم بر سفر را به مسافر طي فرمتي جداگانه ارائه نموده و دريافت آن را به تاييد کتبي مسافر يا نماينده او برساند. فرمت برنامه و شرايط سفر حداقل بايد در برگيرنده موارد زير باشد:
کليه کشورها و مکان¬هاي مورد بازديد، زمانبندي دقيق سفر، ويژگي کليه مکان¬هاي اقامتي و شرايط خاص حاکم بر آنها، شرايط خاص حاکم بر ترانسفر در نقاط نامتعارف، برنامه دقيق کليه فعاليت¬هاي روزانه و تجهيزات انفرادي مورد نياز براي انجام آنها همراه با بيان درجه سختي فعاليت¬ها، برنامه¬هاي جانشين در صورت عدم امکان انجام فعاليت¬هاي پيش بيني شده در هر روز، خلاصه¬اي از شرايط خاص فرهنگي حاکم بر هر منطقه، حداقل پول اضافه مورد نياز همراه مسافر در هر سفر همراه با ذکر نوع آن.
13-    کارگزار موظف است در سفرهاي طبيعت گردي، از راهنماي تخصصي طبيعت گردي مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استفاده نموده و حداقل تجهيرات لازم جهت کمکهاي اوليه را همراه با راهنماي سفر ارسال کند.

      
                  نام و نام خانوادگي مسافر و يا نماينده ايشان                                                                                                           نام و نام خانوادگي  مدير عامل  / مدير فني
                       امضاء مسافر يا نماينده                                                                                                                                   شرکت خدمات مسافرتي و گردشگري
        مهر و  امضاء