میزان رضایت مندی شما از راهنمای سفر با توجه به سطح خدمات این سفر: 100%

میزان رضایت مندی شما از حمل و نقل ارائه شده با توجه به سطح خدمات این سفر: 85%

میزان رضایت مندی شما از در صورت استفاده از محل اقامت ارائه شده با توجه به سطح خدمات این سفر: 95%

میزان رضایت مندی شما از پذیرایی ارائه شده با توجه به سطح خدمات این سفر: 92%

میزان رضایت مندی شما از زمان بندی برای بازدید دیدنیها و جاذبه های این سفر: 99%

میزان رضایت مندی شما از توجه کادر اجرایی به اصول زیست محیطی در این سفر: 98%

میزان رضایت مندی شما از کلوت در استفاده از جوامع محلی جهت ایجاد توسعه پایدار: 97%