میزان رضایت مندی شما از راهنمای سفر با توجه به سطح خدمات این سفر: 87%

میزان رضایت مندی شما از حمل و نقل ارائه شده با توجه به سطح خدمات این سفر: 86%

میزان رضایت مندی شما از در صورت استفاده از محل اقامت ارائه شده با توجه به سطح خدمات این سفر: 76%

میزان رضایت مندی شما از پذیرایی ارائه شده با توجه به سطح خدمات این سفر: 88%

میزان رضایت مندی شما از زمان بندی برای بازدید دیدنیها و جاذبه های این سفر: 79%

میزان رضایت مندی شما از توجه کادر اجرایی به اصول زیست محیطی در این سفر: 87%

میزان رضایت مندی شما از کلوت در استفاده از جوامع محلی جهت ایجاد توسعه پایدار: 72%