میزان رضایت مندی شما از راهنمای سفر با توجه به سطح خدمات این سفر: 66%

میزان رضایت مندی شما از حمل و نقل ارائه شده با توجه به سطح خدمات این سفر: 60%

میزان رضایت مندی شما از در صورت استفاده از محل اقامت ارائه شده با توجه به سطح خدمات این سفر: 77%

میزان رضایت مندی شما از پذیرایی ارائه شده با توجه به سطح خدمات این سفر: 56%

میزان رضایت مندی شما از زمان بندی برای بازدید دیدنیها و جاذبه های این سفر: 81%

میزان رضایت مندی شما از توجه کادر اجرایی به اصول زیست محیطی در این سفر: 82%

میزان رضایت مندی شما از کلوت در استفاده از جوامع محلی جهت ایجاد توسعه پایدار: 82%