تخفیفات
حداقل تعداد نفرات حداکثر تعداد نفرات مبلغ تخفیف (تومان) قیمت تور با تخفیف (تومان)
به ازای هر نفر
5 5 10,000 490,000
6 10 15,000 485,000
11 15 20,000 480,000