تور یک روزه کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش آباد