تور طبیعت گردی؛ آبشار لاتون،جنگل حیران /خانه محلی(3 روزه)