کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

مقاله ها

طبیعت گردی (اکوتوریسم) و صنعت گردشگری

طبیعت گردی در سرتاسر جهان به عنوان یک فعالیت اقتصادی در حال رشد و توسعه است. این صنعت فرصت مناسبی را برای طبیعت گردان جهت تجربه طبیعت فراهم کرده و به آنها امکان یادگیری می دهد.

طبیعت گردی (اکوتوریسم) و صنعت گردشگری

اول  1  آخر طراحی سایت توسط کاسپید