فرم مشخصات اولیه ویزا

1402/03/14


 

فرم تقاضای شرکت

در سفر مشخصات تور درخواستی مشخصات فردی آدرس محل سکونت سوابق سفر )تعداد و سالهای سفر ذکر گردد)

وضعیت شغلی وضعیت شغلی )

۲( وضعیت جسمانی نام تور: وضعیت تاهل: کدپستی منزل: سابقه رد ویزا نام سفارت: نام سفارت: تاریخ انگشت نگاری: تاریخ انگشت نگاری: علت رد ویزا: علت رد ویزا: آدرس محل کار آدرس محل کار تلفن محل کار: تلفن محل کار: توضیح: اینجانب فرزند ضمن تایید موارد و اطالعات مندرج در فوق، بدینوسیله تصدیق می نمایم:

۱ -به جز گذرنامه های ارائه شده، گذرنامه دیگری ندارم.

۲ -تا به حال در هیچ کدام از سفارت خانه های عضو شنگن مردود نگردیدهام. )در غیر این صورت در این فرم اعالم نموده ام( ً مسئولیت کلیه تبعات ناشی از ارائه اطالعات نادرست را می پذیرم.

۳ -همچنین صحت و درستی مطالب فوق را تایید نمـوده و طبعا نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضا: میزان درآمد ماهیانه: میزان درآمد ماهیانه: سایر درآمدها اجاره امالک )ماهیانه(: تومان / سود سپرده )ماهیانه(: تومان / سایر: تومان در صورت داشتن اقوام یا دوستان نزدیک در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا یا ژاپن، قسمت زیر را تکمیل بفرمایید: تومان تومان * برای یافتن کدپستی منزل می توانید از قبوض برق یا تلفن استفاده نمایید.

۱ -در صورت محصل یا دانشجو بودن، اطالعات مرتبط ذکر گردد.

| ۲ -برای خانمهای خانهدار / فرزندان زیر ۱۸ سال، وضعیت شغلی همسر / سرپرست خانواده در قسمت وضعیت شغلی ۲ درج گردد.

۳ -در صورت داشتن شغل دوم، می توانید از قسمت وضعیت شغلی ۲ استفاده فرمایید.

| ۴ -یکسان بودن شهر محلزندگی و شهر محلکار الزامی میباشد. تلفن منزل: تلفن همراه:

آدرس ایمیل: تعداد فرزند )با ذکر جنسیت(: نام و نام خانوادگی: استان: استان: استان: شغل: شغل: نام و نام خانوادگی نسبت کشور و شهر محل اقامت نوع اقامت و مدت زمان سمت: سمت: نام محلکار: نام محلکار: زمینه فعالیت: زمینه فعالیت: مدت زمان فعالیت )شغل کنونی(: مدت زمان فعالیت )شغل کنونی(: شهر: شهر: شهر: خیابان: خیابان: خیابان: کوچه: کوچه: کوچه: کــــــــــــــــد شــــــــــهر کــــــــــــــــد شــــــــــهر کــــــــــــــــد شــــــــــهر پالک: پالک: پالک: طبقه/واحد: طبقه/واحد: طبقه/واحد: نام و نام خانوادگی همسر)در صورت تاهل(: تاریخ تولد همسر: محل تولد همسر: شغل همسر: نام و نام خانوادگی قبلی )در صورت تغییر(: نام و نام خانوادگی مادر: آژانس محل ثبتنام: ویزای شنگن تعداد: سالهای: آمریکا مجرد متاهل سالم مبتال به بیماری: قابل انتقال: مراقبت ویژه: داروی مصرفی: مشکل حرکتی ۰ ۰ ۰ )این بخش توسط کارشناس فروش تکمیل می گردد( مسئول ثبتنام: کانادا مطلقه بیوه استرالیا انگلیس ژاپن کرهجنوبی آفریقایجنوبی برزیل کرواسی