تورهای ویژه

تورهای ویژه‌ی کلوت بخشی از سفرهایی هستند که به‌شکل ویژه و در فصول مختلف سال برگزار می‌شوند. تورهای کمپینگ و موسیقی در طبیعت دسته‌ای از تورهای خاص کلوت هستند که با تجربه‌‌ی کلوت در اجرای این گونه از تورهای خاص در تمام نقاط کشور برگزار می‌شوند.