کسیلیان رود

کسیلیان رود


خنکای جنگل و رود | 1 روزه

سفر به شیرگاه زیبا؛ رودخانه نوردی جنگلی در رودخانه کسیلیان رود و شنا در حوضچه های عمیق


اجراهای کسیلیان رود

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
514/999 خنکای جنگل و رود موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
514/995 خنکای جنگل و رود موجود
1 روزه 1398-03-23 1398-03-23
514/996 خنکای جنگل و رود موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
514/997 خنکای جنگل و رود موجود
1 روزه 1398-03-03 1398-03-03
514/998 خنکای جنگل و رود موجود
1 روزه 1398-03-10 1398-03-10