تور رفتینگ ارمند

تور رفتینگ ارمند


تجربه‌ی هیجان | 2.5 روزه

سفری پر هیجان و ماجراجویانه به رودخانه ارمند و رفتینگ در رودخانه خروشان ارمند، بازدید از تالاب چغاخور و در انتها خرید سوغاتی از بلداجی


اجراهای تور رفتینگ ارمند

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
982/1691/988 تجربه‌ی هیجان موجود
2.5 روزه 1398-05-30 1398-06-01