تور رفتینگ چالوس

تور رفتینگ چالوس


موج های خروشان | 1 روزه

سفری ماجراجویانه و پر هیجان؛ رفتینگ بر روی رودخانه چالوس


اجراهای تور رفتینگ چالوس

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
512/976 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-02-26 1398-02-26
512/978 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-03-02 1398-03-02
512/979 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-03-03 1398-03-03