تور قلعه رودخان

تور قلعه رودخان


تماشای توامان تاریخ و طبیعت | 1 روزه

سفر به شهر فومن و پارک جنگلی رودخان و بازدید از دژ رودخان یا قلعه حسامی


اجراهای تور قلعه رودخان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
489/969 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-03-10 1398-03-10
489/492 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
489/493 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-03-03 1398-03-03
489/860 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31