تور قلعه الموت و دریاچه اوان

تور قلعه الموت و دریاچه اوان


دژ حسن صباح | 1 روزه

سفر به الموت و بازدید از دژحسن صباح و دریاچه اوان 


اجراهای تور قلعه الموت و دریاچه اوان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
960/965 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-03-09 1398-03-09
960/961 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
960/962 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
960/963 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-03-02 1398-03-02
960/964 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-03-03 1398-03-03
960/966 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-03-10 1398-03-10