تور قلعه الموت و دریاچه اوان

تور قلعه الموت و دریاچه اوان


دژ حسن صباح | 1 روزه

سفر به الموت و بازدید از دژحسن صباح و دریاچه اوان 


اجراهای تور قلعه الموت و دریاچه اوان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
960/1681/963 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1397-03-02 1397-03-02
960/1681/2071 موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04
960/1681/2094 موجود
1 روزه 1398-05-11 1398-05-11