تور اسالم به خلخال

تور اسالم به خلخال


هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل | 3 روزه

سفر به یکی از زیباترین جاده های کشور؛ از اسالم تا خلخال، پیمایش جنگلی، راهپیمایی در ییلاق الماس، پیمایش بخشی از جنگل اندبیل و بازدید از جاده زیبای خلخال تا پونل


اجراهای تور اسالم به خلخال

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
849/868 هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل موجود
3 روزه 1398-07-25 1398-07-27
849/863 هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل موجود
3 روزه 1398-03-03 1398-03-05
849/864 هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل موجود
3 روزه 1398-03-15 1398-03-17
849/865 هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل موجود
3 روزه 1398-04-06 1398-04-08
849/866 هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل موجود
3 روزه 1398-05-29 1398-05-31
849/867 هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل موجود
3 روزه 1398-06-18 1398-06-20