تور قونیه (ویژه رقص سماء)

تور قونیه (ویژه رقص سماء)


تور آنکارا- قونیه | 8 روز


اجراهای تور قونیه (ویژه رقص سماء)

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
815/1620/816 تور آنکارا- قونیه تکمیل
8 روز 1400-09-18 1400-09-25