طبیعت گردی-ارسباران

طبیعت گردی-ارسباران


| 3.5 روزه

سفر به قلمرو بابک خرمدین در پی اسرار مقاومت خرمدینان؛ بازدید از قلعه بابک خرمدین و دورنمای جنگل های ارسبارانی، بازدید از کلیسای سنت استپانوس، آبشار آسیاب خرابه، بازدید از رود مرزی ارس و پل تاریخی خدا آفرین


اجراهای طبیعت گردی-ارسباران

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
756/1600/3375 موجود
3.5 روزه 1400-02-13 1400-02-16
756/1600/3710 موجود
3.5 روزه 1400-03-13 1400-03-16