تهرانگردی

تهرانگردی


| 1 روزه

تهران را از بدو تولد روایت خواهیم کرد؛ عودلاجان روایتی جالب از شهر تهران خواهد داشت.


اجراهای تهرانگردی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
741/1582/1124 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-13 1398-04-13
741/1582/1125 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
741/1582/1126 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-20 1398-04-20
741/1582/1127 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
741/1582/1128 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-27 1398-04-27
741/1582/1129 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28