تور ازبکستان

تور ازبکستان


تور تاشکند-سمرقند-بخارا | 8 روز


اجراهای تور ازبکستان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
619/775 تور تاشکند-سمرقند-بخارا موجود
8 روز 1398-06-18 1398-06-25
619/813 تور تاشکند-سمرقند-بخارا موجود
8 روز 1398-03-13 1398-03-20