تور آرژانتین - برزیل

تور آرژانتین - برزیل


سائو پائولو + ريو دو ژانيرو+ آبشار فوز دو ایگواسو + آبشار پوئرتو ایگوازو+ بوینس آیرس | 13 روز


اجراهای تور آرژانتین - برزیل

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
141/1142/578 سائو پائولو + ريو دو ژانيرو+ آبشار فوز دو ایگواسو + آبشار پوئرتو ایگوازو+ بوینس آیرس موجود
13 روز 1398-12-28 1399-01-12