تور اکو سافاری آذربایجان غربی

تور اکو سافاری آذربایجان غربی


دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل | 4 روزه

سفر به ارتفاعات دالامپر؛ کمپینگ در کنار دریاچه دالامپر، بازدید از آبشار سوله دوکل، سافاری در اطراف دریاچه ارومیه، بازدید از  صخره زیبای کاظم داشی و گوئرچین قلعه


اجراهای تور اکو سافاری آذربایجان غربی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
563/1436/564 دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل موجود
4 روزه 1398-03-14 1398-03-17