کسیلیان رود

کسیلیان رود


| 1 روزه

سفر به شیرگاه زیبا؛ رودخانه نوردی جنگلی در رودخانه کسیلیان رود و شنا در حوضچه های عمیق


اجراهای کسیلیان رود

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
514/1401/1767 کسیلیان رود موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
514/1401/2063 موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04