تور آبشار ترز

تور آبشار ترز


فولبرد - جنگل های لفور | 1 روزه

در تور آبشار ترز، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن این منطقه‌ی سبز خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌‌های لفور تا آبشار ترز از تجربه‌های بکر گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای تور آبشار ترز

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
429/1234/499 فولبرد - جنگل های لفور موجود
1 روزه 1398-02-13 1398-02-13