ماسوله و دریاچه عروس

ماسوله و دریاچه عروس


| 1 روزه

سفری یکروزه به روستای تاریخی و پلکانی ماسوله و همقدم شدن در بازارچه محلی روستا و همچنین بازدید از دریاچه زیبای عروس، عروس دریاچه های رودبار


اجراهای ماسوله و دریاچه عروس

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
484/1331/4392 موجود
1 روزه 1401-05-21 1401-05-21