ماسوله

ماسوله


| 1 روزه

سفری یکروزه به روستای تاریخی و پلکانی ماسوله و همقدم شدن در بازارچه محلی روستا و همچنین بازدید از دریاچه زیبای عروس، عروس دریاچه های رودبار


اجراهای ماسوله

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
484/1331/4815 موجود
1 روزه 1402-01-03 1402-01-03
484/1331/4816 موجود
1 روزه 1402-01-18 1402-01-18