تور آبشار اسکلیم و پارک جنگلی جوارم

تور آبشار اسکلیم و پارک جنگلی جوارم


| 2 روزه

پیمایش جنگل‌های هیرکانی لفور تا آبشار آهکی اسکلیم و بازدید از سد زیبای لفور و همچنین بازدید از پارک جنگلی جوارم


اجراهای تور آبشار اسکلیم و پارک جنگلی جوارم

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
4394/4395 تکمیل
2 روزه
4394/4395/4396 موجود
2 روزه 1401-05-27 1401-05-28
4394/4395/4397 موجود
2 روزه 1401-06-03 1401-06-04