کمپ اصلی اورست و صعود قله کالاپاتار - هتل*5 / لوج کوهستانی - پرواز

کمپ اصلی اورست و صعود قله کالاپاتار - هتل*5 / لوج کوهستانی - پرواز


| 14.5 روز


اجراهای کمپ اصلی اورست و صعود قله کالاپاتار - هتل*5 / لوج کوهستانی - پرواز

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3407/4346 تکمیل
14.5 روز
3407/4346/4347 موجود
14.5 روز 1401-06-22 1401-07-05