تور 2روزه ماسال

تور 2روزه ماسال


| 2 روز

سفر به ییلاقات ماسال؛ بازدید از ییلاق اسب ریسه، سوئه چاله و اولسبلنگاه، راهپیمایی جنگلی و ییلاقی 


اجراهای تور 2روزه ماسال

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
4269/4270 تکمیل
2 روز