پیمایش جنگل لفور و بازدید از دریاچه سد لفور

پیمایش جنگل لفور و بازدید از دریاچه سد لفور


راهپیمایی بخشی از جنگل‌های هیرکانی و بازدید از دریاچه زیبای سد لفور |

جنگل‌نوردی بخشی از جنگل‌های هیرکانی و بازدید از دریاچه سد زیبای لفور در استان مازندران برنامه این سفر خواهد بود


اجراهای پیمایش جنگل لفور و بازدید از دریاچه سد لفور

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
4230/4231/4341 راهپیمایی بخشی از جنگل‌های هیرکانی و بازدید از دریاچه زیبای سد لفور موجود
1 روزه 1401-04-24 1401-04-24