اکو سافاری قلعه دختر پارس تا سیراف - کمپ عشایری/ بومگردی 3 / هتل - خودروی شخصی

اکو سافاری قلعه دختر پارس تا سیراف - کمپ عشایری/ بومگردی 3 / هتل - خودروی شخصی


| 6 روزه

سفر به به سرزمین پارسه ، دیار عشایر قشقایی و خلیج همیشه فارس 


اجراهای اکو سافاری قلعه دختر پارس تا سیراف - کمپ عشایری/ بومگردی 3 / هتل - خودروی شخصی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3405/4144 تکمیل
6 روزه