اکو سافاری قلعه دختر پارس تا سیراف - کمپ عشایری/ بومگردی 3 / هتل - خودروی شخصی

اکو سافاری قلعه دختر پارس تا سیراف - کمپ عشایری/ بومگردی 3 / هتل - خودروی شخصی


| 6 روزه

سفر به به سرزمین پارسه ، دیار عشایر قشقایی و خلیج همیشه فارس 


اجراهای اکو سافاری قلعه دختر پارس تا سیراف - کمپ عشایری/ بومگردی 3 / هتل - خودروی شخصی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3405/4144 تکمیل
6 روزه
3405/3572/4316 موجود
3 روزه 1401-04-17 1401-04-19
3405/3443/4317 موجود
3 روزه 1401-04-24 1401-04-26