طبیعت گردی-لرستان

طبیعت گردی-لرستان


| 3 روزه

سفر به سرزمین آبشارها؛ بازدید از آبشار بیشه و آبشار گریت، آبشار ازنادره، پیمایش دره اسپر، بازدید از قلعه فلک الافلاک، گرداب سنگی، مناره آجری، پل شکسته شاپوری و آبشار نوژیان


اجراهای طبیعت گردی-لرستان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
410/3173/3374 موجود
3 روزه 1400-02-14 1400-02-16