صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز

صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز


| 3 روزه

در این تور شما به همراه تیم حرفه ای کلوت به یک کوه آتشفشانی نیمه فعال در ایران سفر می کنید که فعال ترین آتشفشان فلات ایران هم محسوب می شود. قله تفتان با ارتفاع ۳٬۹۴۱ متر از سطح دریا مرتفع ترین کوه در منطقهٔ جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان است.


اجراهای صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3407/3951 تکمیل
3 روزه
3407/3408/4181 موجود
3.5 روزه 1401-04-14 1401-04-17
3407/3408/4182 تکمیل
3.5 روزه 1401-04-16 1401-04-19
3407/3566/4183 موجود
3 روزه 1401-05-05 1401-05-07
3407/3410/4184 موجود
3 روزه 1401-05-19 1401-05-21
3407/3410/4188 موجود
3 روزه 1401-06-09 1401-06-11
3407/3561/4191 موجود
2 روزه 1401-05-13 1401-05-14
3407/3561/4193 موجود
2 روزه 1401-06-03 1401-06-04
3407/3759/4194 موجود
1 روزه 1401-04-31 1401-04-31
3407/3759/4195 موجود
1 روزه 1401-05-28 1401-05-28
3407/4198/4199 موجود
3 روزه 1401-05-28 1401-05-30
3407/3864/4201 موجود
3.5 روزه 1401-04-23 1401-04-26
3407/4337/4338 موجود
5 روزه 1401-06-09 1401-06-13