سریلانکا

سریلانکا


کلمبو - کندی - بنتوتا | 8 روز


اجراهای سریلانکا

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
395/1215/559 کلمبو، کندی، بنتوتا موجود
8 روز 1401-11-14 1401-11-21
395/1215/4386 موجود
8 روزه 1401-12-28 1402-01-07
395/1215/4720 موجود
8 روزه 1402-01-03 1402-01-11