سریلانکا

سریلانکا


کلمبو - کندی - بنتوتا | 8 روز


اجراهای سریلانکا

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
395/1216/560 کلمبو، کندی، بنتوتا موجود
8 روز 1400-01-06 1400-01-13
395/1216/3625 کلمبو، کندی، بنتوتا موجود
8 روز 1399-12-28 1400-01-06