سافاری عسل محله - اکوکمپ لوکس - خودروی شخصی

سافاری عسل محله - اکوکمپ لوکس - خودروی شخصی


| 3 روزه

در این برنامه همراه با کلوت از جنگلهای دوهزار دیدن می کنیم تا از زیبایی های پاییزی این منطقه لذت فراوان ببریم و دو شب اقامت بی نظیر در اکو کمپی رویایی داشته باشیم.


اجراهای سافاری عسل محله - اکوکمپ لوکس - خودروی شخصی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3405/3923 تکمیل
3 روزه
3405/3572/4316 موجود
3 روزه 1401-04-17 1401-04-19
3405/3443/4317 موجود
3 روزه 1401-04-24 1401-04-26