آرامستان گردی

آرامستان گردی


آرامستان گردی | 1 روزه

بازدید از بخش ارامنه گرگوری آرامستان ممنوعه دولاب و عکاسی از سنگ قبرها و فضای زیبای این آرامستان به همراه شنیدن داستانها و بازدید از قبر مشاهیر این آرامستان


اجراهای آرامستان گردی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3893/3895 آرامستان گردی تکمیل
1 روزه