صعود قله  ساکا (3328) - پیش نیاز قله سبلان

صعود قله ساکا (3328) - پیش نیاز قله سبلان


| 1 روزه


اجراهای صعود قله ساکا (3328) - پیش نیاز قله سبلان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3407/3849 تکمیل
1 روزه