نایروبی- نایواشا - ماسای مارا - مومباسا

نایروبی- نایواشا - ماسای مارا - مومباسا


| 11روزه


اجراهای نایروبی- نایواشا - ماسای مارا - مومباسا

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3617/3618 تکمیل
11روزه