نایروبی- نایواشا - ماسای مارا - مومباسا

نایروبی- نایواشا - ماسای مارا - مومباسا


| 10روز


اجراهای نایروبی- نایواشا - ماسای مارا - مومباسا

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3617/3618 تکمیل
10روز
3617/3618/4327 موجود
10روز 1401-05-26 1401-06-05
3617/3618/4328 موجود
10روز 1401-06-16 1401-06-26